Κυριακή μετά τα Φώτα (13 Ιανουαρίου 2013)

Μετάδοση Θείας Λειτουργίας  απευθείας από τον Άγιο Προκόπιο, Μετόχιον Ιεράς Μονής Κύκκου (Κυριακή 7:30 – 10:30)
Ευαγγελικό Ανάγνωσμα: Ματθαίου 4, 12-17

Πρωτότυπο κείμενο
 Τω καιρώ εκείνω, ακούσας ο Ιησούς ότι Ιωάννης παρεδόθη, ανεχώρησεν εις την Γαλιλαίαν, και καταλιπών την Ναζαρέτ ελθών κατώκησεν εις Καπερναούμ την παραθαλασσίαν εν ορίοις Ζαβουλών και Νεφθαλείμ, ίνα πληρωθή το ρηθέν διά Ησαΐου του προφήτου λέγοντος· «Γη Ζαβουλὼν και γη Νεφθαλείμ, οδόν θαλάσσης, πέραν του Ιορδάνου, Γαλιλαία των εθνών, ο λαός ο καθήμενος εν σκότει είδε φως μέγα, και τοις καθημένοις εν χώρα και σκιά θανάτου φως ανέτειλεν αυτοίς». Από τότε ήρξατο ο Ιησούς κηρύσσειν και λέγειν· Μετανοείτε· ήγγικεν γαρ η βασιλεία των ουρανών.
Ἑρμύλου καὶ Στρατονίκου μαρτύρων.