Ιστορική Πρώτη Εγκύκλιος Μητροπολίτη Κύκκου και Τηλλυρίας

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΥΚΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΛΥΡΙΑΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙ ΤΗ ΑΝΑΛΗΨΕΙ
ΤΗΣ ΔΙΑΠΟΙΜΑΝΣΕΩΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
ΚΥΚΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΛΥΡΙΑΣ

ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ

ἐλέῳ Θεοῦ Μητροπολίτης Κύκκου καί Πρόεδρος Τηλλυρίας,

Πᾶσι τοῖς εὐλαβεστάτοις Κληρικοῖς καί Θεοφιλέσι πιστοῖς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κύκκου καί Τηλλυρίας, τέκνοις λίαν ἀγαπητοῖς ἐν Κυρίῳ τῆς ἡμῶν μετριότητος, χάριν, εὐλογίαν καί ἔλεος τοῦ ἐν Τριάδι προσκυνουμένου Θεοῦ ἡμῶν.

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,
Διά τῆς ἐκλογῆς καὶ ἐγκαθιδρύσεως ἡμῶν ὡς Μητροπολίτου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κύκκου καί Τηλλυρίας, ἀνελάβομεν τήν διαποίμανσιν τῶν ἐνοριῶν τῶν κοινοτήτων Κάμπου, Τσακκίστρας, Μηλικουρίου, Ἄνω Πύργου, Κάτω Πύργου, Μοσφυλίου, Πηγαινιῶν, ὡς καί τῶν κατεχομένων ὑπό τῶν τουρκικῶν στρατευμάτων κοινοτήτων Βαρίσιας καί Γαληνῆς.

Πατρικόν ἀπευθύνω χαιρετισμόν εἰς τό πολύπαθον ἡμῶν ποίμνιον τῆς περιοχῆς Κύκκου καί Τηλλυρίας, καί ἐξιδιασμένως εἰς τήν σφριγῶσαν αὐτοῦ νεότητα, καί ὁλοθέρμους ἀπευθύνω εὐχαριστίας διά τήν ἐπιδειχθεῖσαν ἀγάπην καί ἐμπιστοσύνην πρός τό πρόσωπον τῆς ἡμῶν μετριότητος.

Ὡς Ἐπίσκοπος καί πνευματικός ὑμῶν Πατήρ, ἀνυστάκτως ἐπιφορτίζομαι τό ἱερὸν χρέος τῆς σωτηρίας τῶν ψυχῶν ὑμῶν, διά τοῦτο καί θά ἐργάζωμαι «ἀπό φυλακῆς πρωΐας μέχρι νυκτός» διά τόν ἐν Χριστῷ καταρτισμόν ὑμῶν. Ἀκλινής καί εὐθύβολος θά εἶναι ἡ προσπάθειά μου, ὥστε νά ὁδηγήσω ὑμᾶς εἰς νομάς σωτηρίους.
Ἡ ὁδός ὅμως, ἡ ἄγουσα πρός τόν Θεόν, διέρχεται διά τοῦ πλησίον, διά τοῦτο καί ἡ ἀγάπη ἡμῶν θά ἐκδηλοῦται σταυροτύπως, τόσον πρός τόν Θεάνθρωπον, ὅσον καί πρός τόν συνάνθρωπον. Πιστός εἰς τήν ἐπιταγήν τοῦ Κυρίου, «ἐπείνασα καί ἐδώκατέ μοι φαγεῖν, ἐδίψησα καί ἐποτίσατέ με, ξένος ἤμην καί συνηγάγετέ με, γυμνός καί περιεβάλετέ με, ἠσθένησα καί ἐπεσκέψασθέ με, ἐν φυλακῇ ἤμην καί ἤλθετε πρός με», θά τρέφω σπλάγχνα συμπαθείας πρός τούς πονεμένους καί τεθλιμμένους καί ἔλεον παραμυθίας θά πλουτῶ.

Ὡς Ἱεράρχης ὅμως τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία θεωρεῖ τόν ἄνθρωπον ὡς τήν ὑπερτάτην ἀξίαν τοῦ κόσμου καί τοποθετεῖ τό βαθύτερον νόημα τῆς ζωῆς αὐτοῦ εἰς τήν ἐλευθερίαν, οὐδέποτε θά γνωρίσω τόν δισταγμόν καί θά ταλανισθῶ ἀπό οἱονδήποτε σκεπτικισμόν ἔναντι τοῦ ἠθικοῦ χρέους πρός τήν πατρίδα. Ἡ πίστις διά τήν ἀλήθειαν, τήν ἐλευθερίαν καί τήν δικαίωσιν τῆς μαρτυρικῆς ἡμῶν πατρίδος θά πυροδοτῇ τήν ψυχήν ἡμῶν, καί ἀπτόητος θά βαδίζω πρός οἱονδήποτε Γολγοθᾶν διά τήν προάσπισιν τῆς ἐλευθερίας καί τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων τοῦ μαρτυρικοῦ ἡμῶν ποιμνίου καί ὁλοκλήρου τοῦ λαοῦ ἡμῶν.

Λαέ τοῦ Θεοῦ περιούσιε καί ἠγαπημένε,
Συμφώνως τῷ Καταστατικῷ Χάρτῃ τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, «ἕκαστος Μητροπολίτης εἶναι ἡ πνευματική καί Ἐκκλησιαστική Ἀρχή ἐπί τῆς Ἐπισκοπικῆς αὐτοῦ Περιφερείας, καί τελεῖ πάντα τά ὑπό τῶν Ἱερῶν Κανόνων ἐπιβαλλόμενα αὐτῷ καθήκοντα. Πᾶσαι αἱ ἐκκλησιαστικαί ὑπηρεσίαι, αἱ ἐν τῇ δικαιοδοσίᾳ ἡμῶν πεπιστευμέναι, ἀναλαμβάνουσι καί ἐκτελοῦσι τά καθήκοντα αὐτῶν τῇ ἐγκρίσει ἡμῶν».
Ἐντελλόμεθα οὖν τοῖς εὐλαβεστάτοις ἐφημερίοις, ὅπως ἀπό τοῦ νῦν, κατά τά παραδεδομένα καί τήν κρατοῦσαν ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ ἡμῶν τάξιν, μνημονεύουσιν ἐν ταῖς θείαις λειτουργίαις καί πάσαις ταῖς ἱεραῖς ἀκολουθίαις καί τελεταῖς τοῦ ὀνόματος ἡμῶν, ἤτοι «τοῦ Πατρός καί Ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν Νικηφόρου».
Πληροφοροῦμεν δέ κλῆρον καί λαόν ὅτι διά τήν εὔρυθμον λειτουργίαν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κύκκου καί Τηλλυρίας ἤδη λειτουργοῦσι, τόσον ἐν τῇ Κεντρικῇ Ἱερᾷ Μονῇ Κύκκου, ὅσον καί ἐν τῷ Μετοχίῳ αὐτῆς «Ἅγιος Προκόπιος» ἐν Λευκωσίᾳ, γραφεῖα ἐξυπηρετήσεως τοῦ ποιμνίου ἡμῶν. Ἤτοι Ληξιαρχικά Γραφεῖα πρός ἔκδοσιν πιστοποιητικῶν, ἅτινα ἀφορῶσιν εἰς τά μυστήρια τῆς βαπτίσεως καί τοῦ γάμου, Γραφεῖον Θρησκευτικῆς Διαφωτίσεως διά τόν συντονισμόν ὅλων τῶν χριστιανικῶν πνευματικῶν ἐκδηλώσεων, ὡς ἐπίσης καί Ἐκκλησιαστικόν Δικαστήριον πρός λύσιν γάμου. Ὁμοῦ μέ τήν Ἐγκύκλιον ταύτην ἐσωκλείομεν καί εἰδικόν ἔντυπον μέ ὅλας τάς πρός τό παρόν προσφερομένας ὑπηρεσίας τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Μητροπόλεως μέ τά ἀνάλογα τηλεφωνικά καί λοιπά στοιχεῖα ἐπικοινωνίας πρός ἐνημέρωσιν καί διευκόλυνσιν ὑμῶν.

Συντόμως θά ἐξαποστείλωμεν καί ἀνάλογον πρός τά ἄρθρα 140 – 153 τοῦ Καταστατικοῦ ἡμῶν Χάρτου Ἐγκύκλιον πρός συγκρότησιν Θρονικῆς Ἐπιτροπῆς, ἡ ὁποία θά βοηθῇ ἡμᾶς εἰς τήν διαχείρισιν τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας τοῦ Μητροπολιτικοῦ ἡμῶν Θρόνου. Ἡ παροῦσα Ἐγκύκλιος δέον ὅπως ἀναγνωσθῇ ἐπ’ Ἐκκλησίαις τήν πρώτην Κυριακήν μετά τήν παραλαβήν ταύτης.
Ἡ δέ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ Χάρις καί τό ἄπειρον ἔλεος εἴησαν ἀεί μετά πάντων ὑμῶν.

Διάπυρος πρός Θεόν εὐχέτης
Ὁ Κύκκου καί Τηλλυρίας Νικηφόρος

Ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Κύκκου,
Ἕδρᾳ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κύκκου καί Τηλλυρίας,
τῇ 14ῃ Μαΐου 2007,