Το Μήνυμα της Εκλογής

Ακολούθησε η επίσημη ανακοίνωση της Εκλογής στον λαό από την ωραία πύλη του Καθεδρικού ναού του Αγίου Ιωάννη.

«Της Ιεράς Συνόδου, του κλήρου και του λαού εκλεξαμένων την Υμετέραν Θεοφιλίαν Μητροπολίτην Κύκκου και Τηλλυρίας, εντολή της Αυτού Μακαριότητος, του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών κυρίου Χρυσοστόμου, ευαγγελίζομαί σοι την εκλογήν ταύτην».

Στη συνέχεια ο Εψηφισμένος Μητροπολίτης ανέγνωσε:

«Εὐγνωμόνως ἐνωτισθείς τό ἄγγελμα τῆς, Θεοῦ συγκαταβάσει, ἐκλογῆς μου ὡς Μητροπολίτου Κύκκου καί Τηλλυρίας, εὐχαριστῶ τῇ Ὑμετέρᾳ Μακαριότητι, τοῖς Σεβασμιωτάτοις Ἀρχιερεῦσι καί Συνοδικοῖς, τοῖς Πανοσιολογιωτάτοις Ἡγουμένοις καί Αἰδεσιμολογιωτάτοις Βαθμούχοις Κληρικοῖς, τοῖς εὐλαβεστάτοις καί ἀξιοτίμοις Γενικοῖς Ἀντιπροσώποις ἐπί τῇ περί ἐμοῦ εὐμενεῖ κρίσει καί ψήφῳ.

Κλίνων τόν αὐχένα καί ἀποδεχόμενος τήν ἐκλογήν, ἐξαιτοῦμαι τάς εὐχάς Ὑμῶν πρός τόν Οὐράνιον τῆς Ἐκκλησίας Δομήτορα καί Κυβερνήτην, ὅπως φωτίζῃ με, καθοδηγῇ καί ἐνισχύῃ πρός εὐδόκιμον ἐκπλήρωσιν τοῦ ἱερωτάτου καθήκοντος καί δικαίωσιν τῶν προσδοκιῶν τῆς Ἐκκλησίας».

Κατόπιν, και πάλι εν πομπή, οι παριστάμενοι μετέβησαν στο Μέγα Συνοδικό, όπου ο Εψηφισμένος Μητροπολίτης Κύκκου και Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρος δέχθηκε τα συγχαρητήρια για την εκλογή του.