Ολονύκτιος Αγρυπνία, Θεία Λειτουργία και Λειτάνευσις της Ιεράς Εικόνας

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΥΚΚΟΥ
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ι Σ

Ἡ Ἱερά Μονή Κύκκου, ὑλοποιοῦσα ὁμόφωνον ἀπόφασιν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κύπρου, ἀνακοινώνει ὅτι τό προσεχές Σαββατοκυρίακον, 13ην πρός 14ην τρέχοντος μηνός Ἀπριλίου, θά τελεσθῇ ἐν τῇ κεντρικῇ Ἱερᾷ Μονῇ Κύκκου ὁλονύκτιος Ἀγρυπνία, κατά τήν ὁποίαν κλῆρος καί λαός θά ἑνώσωμεν τάς πρός τόν Κύριον καί τήν Μητέρα αὐτοῦ, Ὑπεραγίαν Θεοτόκον τήν Ἐλεοῦσαν τήν Κυκκώτισσαν, προσευχάς μας καί ἱκετεύσωμεν, ἵνα φανοῦν ἵλεοι καί συντμήσουν τόν χρόνον τῆς διπλῆς σκληρᾶς δοκιμασίας μας, ἐθνικῆς καί οἰκονομικῆς.
Ἡ ὅλη μακρά καί ὁλονύκτιος Ἀγρυπνία θά ἀρχίσῃ τήν 8ην μ.μ. ὥραν τοῦ Σαββάτου μέ πανηγυρικόν Ἀρχιερατικόν Ἑσπερινόν καί θά λήξῃ τήν ἐπαύριον Κυριακήν, 14ην Ἀπριλίου, μέ πανηγυρικήν Θείαν Λειτουργίαν, προϊσταμένου τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου καί Προέδρου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου κ.κ. Χρυσοστόμου καί συλλειτουργούντων Συνοδικῶν Ἀρχιερέων.
Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας θά ψαλῇ ο Παρακλητικός Κανόνας πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον καί ἐν συνεχείᾳ θά ἀκολουθήσῃ λιτάνευσις τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος.
Καλοῦμεν τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, ὅπως προσέλθῃ εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Κύκκου καί συμμετάσχῃ εἰς τήν προσευχητικήν καί λατρευτικήν αὐτήν σύναξιν.

ΕΚ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΥΚΚΟΥ

Ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Κύκκου,
τῇ 9ῃ Ἀπριλίου 2013