Θεία Λειτουργία Μετόχι Αγίου Προκοπίου, Μετόχι Ι. Μ. Κύκκου – Αγίου Κλήμης Ιερομάρτυρα, επισκόπου Ρώμης

Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2013
Ἐκ τοῦ κατά Λουκᾶν ιη’, 18-27
Ευαγγέλιο (Αρχαίο Κείμενο) – Ὁ πλούσιος νεανίσκος
Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἄνθρωπός τις προσῆλθε τῷ Ἰησοῦ, πειράζων αὐτόν, καί λέγων˙ Διδάσκαλε ἀγαθέ, τί ποιήσας ζωήν αἰώνιον κληρονομήσω; Εἶπε δέ αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς˙ Τί με λέγεις ἀγαθόν; οὐδείς ἀγαθός, εἰμή εἷς, ὁ Θεός. Τάς ἐντολάς οἶδας˙ Μή μοιχεύσῃς˙ Μή φονεύσῃς˙ Μή κλέψῃς˙ Μή ψευδομαρτυρήσῃς˙ Τίμα τόν πατέρα σου, καί τήν μητέρα σου. Ὁ δέ εἶπε˙ Ταῦτα πάντα ἐφυλαξάμην ἐκ νεότητός μου. Ἀκούσας δέ ταῦτα ὁ Ἰησοῦς, εἶπεν αὐτῷ˙ Ἔτι ἕν σοι λείπει˙ πάντα  ὅσα ἔχεις πώλησον, καί διάδος πτωχοῖς, καί ἕξεις θησαυρόν ἐν οὐρανῷ˙ καί δεῦρο, ἀκολούθει μοι. Ὁ δέ, ἀκούσας ταῦτα, περίλυπος ἐγένετο˙ ἦν γάρ πλούσιος σφόδρα. Ἰδών δέ αὐτόν ὁ Ἰησοῦς περίλυπον γενόμενον, εἶπε˙ Πῶς δυσκόλως οἱ τά χρήματα ἔχοντες, εἰσελεύσονται εἰς τήν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ. Εὐκοπώτερον γάρ ἐστι κάμηλον διά τρυμαλιᾶς ραφίδος εἰσελθεῖν, ἤ πλούσιον εἰς τήν βασιλείαν τοῦ  Θεοῦ εἰσελθεῖν. Εἶπον δέ οἱ ἀκούσαντες˙ Καί τίς δύναται σωθῆναι; Ὁ δέ εἶπε˙ Τά ἀδύνατα παρά ἀνθρώποις, δυνατά ἐστι παρά τῷ Θεῷ.
Ευαγγέλιο (Ερμηνευτική απόδοση) – Ὁ πλούσιος νεανίσκος
Τον καιρό εκείνο κάποιος άνθρωπος ρώτησε τον Ιησού «Αγαθέ Διδάσκαλε, τι να κάνω για να κληρονομήσω την αιώνια ζωή;» Ο Ιησούς του απάντησε: «Γιατί με αποκαλείς «αγαθό»; Κανένας δεν είναι αγαθός, παρά μόνο ένας, ο Θεός. Ξέρεις τις εντολές: μη μοιχεύσεις, μη σκοτώσεις, μην κλέψεις, μην ψευδομαρτυρήσεις, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου». Κι εκείνος του είπε: «Όλα αυτά τα τηρώ από τα νιάτα μου». Όταν τ’ άκουσε ο Ιησούς του είπε: «Ένα ακόμη σου λείπει: πούλησε όλα όσα έχεις και δώσε τα χρήματα στους φτωχούς, κι έτσι θα έχεις θησαυρό κοντά στον Θεό˙ και έλα να με ακολουθήσεις». Μόλις εκείνος τ’ άκουσε αυτά, πολύ στενοχωρήθηκε, γιατί ήταν πολύ πλούσιος. Όταν ο Ιησούς τον είδε τόσο στενοχωρημένον, είπε: «Πόσο δύσκολα αυτοί που έχουν τα χρήματα μπαίνουν στη βασιλεία του Θεού! Γιατί είναι ευκολότερο να περάσει μέσα από βελονότρυπα καμήλα, παρά να μπει πλούσιος στη βασιλεία του Θεού». Όσοι τον άκουσαν είπαν: «Τότε ποιος μπορεί να σωθεί;» Κι εκείνος τους απάντησε: «Αυτά που για τους ανθρώπους είναι αδύνατα, για τον Θεό είναι δυνατά».