Θεία Λειτουργία Κυριακή Γ΄ Λουκά, Πάντων των έν τη νήσω Κύπρω διαλαμψάντων Αγίων, Θωμά Αποστόλου, Κενδέου οσίου του Θαυματουργού

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
Κυριακή Τρίτη
Ἐκ τοῦ κατά Λουκᾶν ζ’, 11-16
Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐπορεύετο ὁ Ἰησοῦς εἰς πόλιν καλουμένην Ναΐν˙ καί συνεπορεύοντο αὐτῷ οἱ μαθηταί αὑτοῦ ἱκανοί, καί ὄχλος πολύς. Ὡς δέ ἤγγισε τῇ πύλῃ τῆς πόλεως, καί ἰδού, ἐξεκομίζετο τεθνηκώς, υἱός μονογενής τῇ μητρί αὑτοῦ˙ καί αὕτη ἦν χήρα˙ καί ὄχλος τῆς πόλεως ἱκανός σύν αὐτῇ. Καί ἰδών αὐτήν ὁ Κύριος, ἐσπλαγχνίσθη ἐπ’ αὐτῇ, καί εἶπεν αὐτῇ˙ Μή κλαῖε. Καί προσελθών ἥψατο τῆς σοροῦ, (οἱ δέ βαστάζοντες ἔστησαν), καί εἶπε˙ Νεανίσκε, σοί λέγω, ἐγέρθητι. Καί ἀνεκάθισεν ὁ νεκρός, καί ἤρξατο λαλεῖν˙ καί ἔδωκεν αὐτόν τῇ μητρί αὐτοῦ. Ἔλαβε δέ φόβος ἅπαντας, καί ἐδόξαζον τόν Θεόν, λέγοντες. Ὅτι Προφήτης μέγας ἐγήγερται ἐν ἡμῖν, καί ὅτι ἐπεσκέψατο ὁ Θεός τόν λαόν αὑτοῦ.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
Τον καιρό εκείνο, ο Ιησούς πήγε σε μια πόλη που τη λέγανε Ναΐν. Μαζί του ήταν αρκετοί μαθητές του και πολύ πλήθος. Την ώρα που πλησίαζαν την πύλη της πόλης, βγάζανε ένα νεκρό, το μονάκριβο γιο μιας μάνας, που μάλιστα ήταν χήρα. Κόσμος πολύς από την πόλη τη συνόδευε. Όταν είδε τη χήρα ο Κύριος, τη σπλαχνίστηκε και της είπε: «Μην κλαις». Έπειτα προχώρησε, ακούμπησε τη σορό, και είπε: «Νεαρέ, σε διατάζω να σηκωθείς». Ανακάθισε ο νεκρός κι άρχισε να μιλάει. Ο Ιησούς τότε τον παρέδωσε στη μητέρα του.
Όλους τους κυρίεψε δέος και δόξασαν τόν Θεό λέγοντας: «Μεγάλος προφήτης εμφανίστηκε ανάμεσά μας!» και: «Ο Θεός ήρθε να σώσε τόν λαό του!»

ΟΣΙΟΣ ΚΕΝΔΕΑΣ

Ο Όσιος Κενδέας ο Θαυματουργός συγκαταλέγεται μεταξύ των Αλαµάνων Αγίων που ήλθαν στην Κύπρο από την περιοχή της Παλαιστίνης. Στην ηλικία των δεκαοκτώ ετών ο Όσιος απο-σύρεται μέσα σε μια σπηλιά στην έρημο του Ιορδάνου στην Παλαιστίνη, προκειμένου να μυηθεί στην ησυχαστική ζωή. Ο Όσιος Κενδέας με τον έντονο πνευματικό αγώνα προσέλκυσε τη Χάρη του Θεού και γι’ αυτό άρχισε να επιτελεί διάφορα θαυμαστά σημεία και ιάσεις. Ο μεγάλος αυτός Όσιος αξιώθηκε του χαρίσματος της ιερωσύνης κατόπιν της παρότρυνσης του ασκητή Ανανία. Μετά τη χειροτονία του εγκαταστάθηκε για λίγο σε ένα Μοναστήρι, αλλά μετά από λίγο καιρό επέστρεψε στην αγαπημένη του έρημο. Ωστόσο, στη συνέχεια, η Πρόνοια του Θεού τον φυγάδευσε στην Κύπρο, αφού την περίοδο εκείνη ξέσπασαν διωγμοί κατά των ασκητών που ζούσαν στην έρημο. Τότε ο Όσιος έφυγε από την Παλαιστίνη, μαζί με άλλους ασκητές, και μετά από ένα δύσκολο ταξίδι, αφού το πλοίο στο οποίο επέβαιναν καταστρέφηκε, απέπλευσαν στην περιοχή της Πάφου. Οι ασκητές αυτοί κατευθύνθηκαν σε διάφορες περιοχές της νήσου μας, προκειμένου να βρουν τον καταλληλότερο τόπο για να ησυχάσουν.

Ο Όσιος Κενδέας εγκαταστάθηκε επάνω σε γκρεμό στην Πάφο και παρόλο τον πόλεμο που δεχόταν από το Σατανά, και τα όργανά του, παρέμεινε εκεί ασκητεύοντας και υπηρετώντας τους συνανθρώπους του. Διά της προσευχής θεράπευε από διάφορα νοσήματα και με τον λόγο του καταπράϋνε τις καρδίες των ανθρώπων.
Κάποτε δε, ο Όσιος Κενδέας θέλησε να πάει να επισκεφθεί ένα προσφιλή του συνασκητή, τον Ιωνά, ο οποίος ασκήτευε στην περιοχή της Αµµοχώστου. Στην πορεία, ωστόσο, άλλαξε γνώμη και γι’  αυτό εισήλθε σε ένα σπήλαιο με την απόφαση να μην ξαναβγεί έξω από αυτό. Η καρδιά του όμως δεν σίγησε, αλλά ζητούσε επίμονα να συναντήσει τον Ιωνά. Εισακούοντας τους αλάλητους στεναγμούς της καρδιάς του Κενδέα, ο Κύριος απέστειλε ένα Άγγελο Κυρίου, προειμένου να μεταφέρει τον Ιωνά από το κελί στο σπήλαιο όπου μόναζε ο Κενδέας. Πράγματι ο Άγγελος έφερε τον Ιωνά στο σπήλαιο του Κενδέα, όπου μετά τον ασπασμό και τη συνομιλία που είχαν οι δύο Όσιοι ο Άγγελος μετέφερε τον Ιωνά και πάλι στο κελλί του.
Το θαυμαστό αυτό γεγονός ώθησε τον Κενδέα να βγει από το σπήλαιο και να πάει στο ασκητήριο του Ιωνά, προκειμένου να διαπιστώσει εάν πράγματι έγινε αυτή η συνάντηση ή αν ήταν διαβολική απάτη. Όταν δε τον συνάντησε και διαπίστωσε ότι όντως συναντήθηκε μαζί του επέστρεψε στο σπήλαιό του.
Ο Κενδέας είχε οσιακό τέλος, δηλαδή κοιμήθηκε εν ειρήνη σε βαθύ γήρας, έπειτα από πολυχρόνιο πνευματικό αγώνα.
Ο Όσιος Κενδέας ονομάστηκε Θαυματουργός λόγω των πολλών σημείων που επιτελούσε όσο ακόμη βρισκόταν στη ζωή, αλλά  και μετά το θάνατό του. Ιάσεις ασθενειών, βροχοπτώσεις, εκδίωξη δαιμόνων είναι μερικά από τα χαρίσματα που του έδωσε ο πανάγαθος Θεός.
Το σπήλαιο του Οσίου βρίσκεται πλησίον της κοινότητας Αυγόρου, όπου υπάρχει Ιερά Μονή στην οποία σήμερα εγκαταβιώνει γυναικεία αδελφότητα.